Sankcje za brak dokumentacji

W przypadku gdy w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania nie dostarczysz Dokumentacji TP:

  • Twój dochód może zostać opodatkowany z zastosowaniem 50% sankcyjnej stawki podatku,
  • transakcja może zostać łatwiej zakwestionowana przez organy podatkowe, a związane z nią koszty wykluczone z kosztów uzyskania przychodów. 
  • grożą Ci sankcje karno-skarbowe (kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, kara grzywny lub kara wyrażona w stawkach dziennych)

Sankcje finansowe w 2017 r.:
  • za nieujawnianie dochodu i nieskładanie deklaracji: kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie (art. 54 § 1 KKS) - do 19 200 000 PLN
  • za nieprzedłożenie informacji: do 120 stawek dziennych (art. 80 § 1 KKS) - do 3 200 000 PLN
  • za złożenie informacji nieprawdziwej: do 240 stawek dziennych (art. 80 § 3 KKS) - do 6 400 000 PLN