Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Czym jest dokumentacja cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych to obowiązek, który wynika z zapisów ustawy z dnia  15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1888 z późn. zm.)  oraz  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.). Należy jednak pamiętać o tym, iż wymogi co do zakresu dokumentacji wynikają z regulacji i wytycznych międzynarodowych (wytyczne OECD). Celem takiej dokumentacji jest wykazanie, że transakcja pomiędzy podmiotami nie różni się cenowo od transakcji na ogólnych warunkach rynkowych.

Kto przygotowuje dokumentację?

Kiedy chodzi o ceny transferowe, dokumentacja podatkowa musi być przygotowywana przez podmioty, które realizują transakcje z podmiotami powiązanymi. Przez podmioty powiązane rozumie się spółki mające np. tych samych właścicieli, pozostające w grupach kapitałowych, zarządzane przez ten sam podmiot czy te same osoby.

W przypadku, gdy firmy nie są zupełne niezależne, może dojść do przypadku przerzucania przychodów i kosztów pomiędzy tymi podmiotami w celu osiągnięcia korzyści podatkowych. Stąd też wymagane jest opisanie tych transakcji w ramach dokumentacji TP.

W takich okolicznościach konieczne jest zapewnienie stosowania w tych transakcjach warunków rynkowych, tj. warunków, na jakie zgodziłyby się podmioty niepowiązane. W szczególności dotyczy to cen, warunków transakcji, podziału ryzyk i zaangażowania aktywów.

Ustawodawca daje konkretne wskazania w zakresie sposobu kształtowania transakcji tak, by odpowiadały one warunkom rynkowym. Ustawodawca określa także szczegółowo elementy niezbędne dokumentacji tak, aby dokumentacja sporządzona przez podatnika mogła być uznana za Dokumentację TP.


Co powinna zawierać?

Dokumentacja podatkowa cen transferowych powinna składać się z określonych w odpowiedniej ustawie (art. 9a ustawy CIT oraz art. 25a ustawy PIT) elementów. W pierwszej kolejności należy wskazać funkcje, jakie uczestniczące podmioty spełniają w danej transakcji, wraz z określeniem podejmowanego ryzyka oraz aktywów użytych podczas jej przeprowadzania. Następnie należy wskazać przewidywane koszty transakcji, a także ustaloną formę i termin zapłaty należności. Oprócz tego dokumentacja cen transakcyjnych musi zawierać opis metody kalkulacji zysków, opisaną strategię gospodarczą oraz precyzyjne wskazanie innych czynników, które miały wpływ na transakcję.Aby Dokumentacja TP chroniła przed sankcjami, konieczne jest by zawierała wszystkie elementy wskazane przez ustawodawcę.

Masz problemy by odnaleźć się w gąszczu przepisów? Poproś o pomoc profesjonalistów!